Mówiąc o likwidacji promieniowania cieku wodnego kamieniami polnymi należy poznać energie kamieni, bez takiej wiedzy również nie zbudujemy kręgów kamiennych.

Kamienie polne

Na polach spotkamy kamienie duże i małe, są jednak podobne do siebie pod względem natężenia energii, różni ich zasięg promieniowania i kolor radiestezyjny (rodzaj energii). Kamień nie ma stałej energii, nie ma stałej polaryzacji a właściwości te są ściśle powiązane z biegunowością ziemi.

KAMIEŃ

Jak wygląda polaryzacja kamienia? Każdy kamień posiada polaryzację dodatnią i ujemną, określamy przy pomocy wahadła. Kamień położony polaryzacją ujemną do dołu będzie wykazywał polaryzację boczną i tutaj również mamy dodatnią i ujemną. Zjawisko polaryzacji bocznej nie ma charakteru stałego, ulega zmianom w zależności od ustawienia na kierunki stron świata, ten sam bok może mieć raz wartość dodatnią a innym razem ujemną.

Jak to się dzieje? W kamieniach na bokach powstają dwa punkty na spotkaniu się polaryzacji dodatniej z ujemną i tutaj nie stwierdzamy polaryzacji. Prosta łącząca powyższe punkty tworzy oś energetyczną kamienia, jej ustawienie względem kierunków północnych bądź południowych decyduje o polaryzacji bocznej. Punkty odpowiadają biegunom pola magnetycznego ziemi i dlatego jeden określamy mianem północnego a drugi południowym. Biegun północny osi energetycznej znajdując się na kierunkach północnych a więc powyżej linii wschód-zachód będzie miał inne odczyty bocznej polaryzacji niż w pozycjach, gdy znajdzie się na kierunkach południowych.

Jak określić, który punkt jest północny a który południowy? Mamy dwa sposoby na określenie przynależności punktów do biegunów magnetycznych ziemi.

1)           Ustawiając dokładnie oś energetyczną na linii północ-południe mamy brak polaryzacji bocznej to oznacza, że bieguny nie pokrywają się z biegunowością ziemi. Występowanie polaryzacji bocznej sugeruje zgodność biegunów osi z polem magnetycznym ziemi. Sposób powyższy wymaga precyzyjnego wyznaczenia linii północ-południe i dokładnego oznaczenia osi energetycznej kamienia.

2)           Kamień ustawiony osią na kierunku północ-południe powinien pokazać 6000 jednostek Bovisa, gdy mamy odczyty 4000, 5000 to wiemy iż z małą dokładnością ustawiliśmy kamień, jednak bieguny osi są zgodne z polem magnetycznym ziemi. Brak odczytów w skali Bovisa bądź poniżej 2000 jednostek świadczy, że bieguny osi magnetycznej kamienia nie odpowiadają biegunowości ziemi.

Jak wygląda energia kamienia? Kamień ustawiony polaryzacją ujemną na podłożu z polaryzacją dodatnią bądź bez polaryzacji wskaże energię 2500 jednostek Bovisa, będzie zawsze taki odczyt gdy jego oś nie pokrywa się z kierunkiem północ-południe . Ustawiony polaryzacją dodatnią do dołu nie wykaże żadnych odczytów energii. Brak odczytów energii wystąpi również gdy nie pokryje się biegunowość osi energetycznej kamienia z biegunowością ziemi a kamień będzie zwrócony polaryzacją ujemną do dołu. Zgodność biegunowości osi kamienia z linią północ-południe wskaże 6000 jednostek Bovisa przy polaryzacji ujemnej zwróconej do dołu. W kamieniu może wystąpić również promieniowanie elektromagnetyczne, powstanie ono gdy będzie zwrócony polaryzacją dodatnią do dołu a bieguny osi energetycznej będą odwrotnie ustawione do biegunowości ziemi, wyniesie wtedy 200 jednostek SRW. Często używam słowa „dokładnie” gdyż wszystkie zmiany energetyczne cechuje duża precyzja ustawień, zejście z kierunku linii północ-południe tylko o jeden stopień spowoduje znaczne różnice odczytów, to samo dotyczy wyznaczania osi energetycznej kamienia, różnica 2mm jest nie do przyjęcia bez względu na wielkość kamienia.

Cechą energii jest zasięg jej wyczuwania, zależy on od wielkości kamienia, im dalej będziemy się oddalać tym energia będzie słabła. Mówiąc o energii należy jeszcze wspomnieć o występowaniu w przyrodzie kamieni, które nazywam pulsacyjnymi. Cechą kamieni pulsacyjnych jest zmiana energii w zależności od godzin badania, zmiany mają charakter cykliczny, raz występują wysokie odczyty w skali Bovisa a innym razem znaczne promieniowanie elektromagnetyczne stwierdzane na skali SRW. Kamienie pulsacyjne nie występują często, jednak należy brać je pod uwagę przy pracach radiestezyjnych.

 

Andrzej Pietrzak