Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

Wpisy z tagiem: kamienie

 

Mówiąc o likwidacji promieniowania cieku wodnego kamieniami polnymi należy poznać energie kamieni, bez takiej wiedzy również nie zbudujemy kręgów kamiennych.

Kamienie polne

Na polach spotkamy kamienie duże i małe, są jednak podobne do siebie pod względem natężenia energii, różni ich zasięg promieniowania i kolor radiestezyjny (rodzaj energii). Kamień nie ma stałej energii, nie ma stałej polaryzacji a właściwości te są ściśle powiązane z biegunowością ziemi.

KAMIEŃ

Jak wygląda polaryzacja kamienia? Każdy kamień posiada polaryzację dodatnią i ujemną, określamy przy pomocy wahadła. Kamień położony polaryzacją ujemną do dołu będzie wykazywał polaryzację boczną i tutaj również mamy dodatnią i ujemną. Zjawisko polaryzacji bocznej nie ma charakteru stałego, ulega zmianom w zależności od ustawienia na kierunki stron świata, ten sam bok może mieć raz wartość dodatnią a innym razem ujemną.

Jak to się dzieje? W kamieniach na bokach powstają dwa punkty na spotkaniu się polaryzacji dodatniej z ujemną i tutaj nie stwierdzamy polaryzacji. Prosta łącząca powyższe punkty tworzy oś energetyczną kamienia, jej ustawienie względem kierunków północnych bądź południowych decyduje o polaryzacji bocznej. Punkty odpowiadają biegunom pola magnetycznego ziemi i dlatego jeden określamy mianem północnego a drugi południowym. Biegun północny osi energetycznej znajdując się na kierunkach północnych a więc powyżej linii wschód-zachód będzie miał inne odczyty bocznej polaryzacji niż w pozycjach, gdy znajdzie się na kierunkach południowych.

Jak określić, który punkt jest północny a który południowy? Mamy dwa sposoby na określenie przynależności punktów do biegunów magnetycznych ziemi.

1)           Ustawiając dokładnie oś energetyczną na linii północ-południe mamy brak polaryzacji bocznej to oznacza, że bieguny nie pokrywają się z biegunowością ziemi. Występowanie polaryzacji bocznej sugeruje zgodność biegunów osi z polem magnetycznym ziemi. Sposób powyższy wymaga precyzyjnego wyznaczenia linii północ-południe i dokładnego oznaczenia osi energetycznej kamienia.

2)           Kamień ustawiony osią na kierunku północ-południe powinien pokazać 6000 jednostek Bovisa, gdy mamy odczyty 4000, 5000 to wiemy iż z małą dokładnością ustawiliśmy kamień, jednak bieguny osi są zgodne z polem magnetycznym ziemi. Brak odczytów w skali Bovisa bądź poniżej 2000 jednostek świadczy, że bieguny osi magnetycznej kamienia nie odpowiadają biegunowości ziemi.

Jak wygląda energia kamienia? Kamień ustawiony polaryzacją ujemną na podłożu z polaryzacją dodatnią bądź bez polaryzacji wskaże energię 2500 jednostek Bovisa, będzie zawsze taki odczyt gdy jego oś nie pokrywa się z kierunkiem północ-południe . Ustawiony polaryzacją dodatnią do dołu nie wykaże żadnych odczytów energii. Brak odczytów energii wystąpi również gdy nie pokryje się biegunowość osi energetycznej kamienia z biegunowością ziemi a kamień będzie zwrócony polaryzacją ujemną do dołu. Zgodność biegunowości osi kamienia z linią północ-południe wskaże 6000 jednostek Bovisa przy polaryzacji ujemnej zwróconej do dołu. W kamieniu może wystąpić również promieniowanie elektromagnetyczne, powstanie ono gdy będzie zwrócony polaryzacją dodatnią do dołu a bieguny osi energetycznej będą odwrotnie ustawione do biegunowości ziemi, wyniesie wtedy 200 jednostek SRW. Często używam słowa „dokładnie” gdyż wszystkie zmiany energetyczne cechuje duża precyzja ustawień, zejście z kierunku linii północ-południe tylko o jeden stopień spowoduje znaczne różnice odczytów, to samo dotyczy wyznaczania osi energetycznej kamienia, różnica 2mm jest nie do przyjęcia bez względu na wielkość kamienia.

Cechą energii jest zasięg jej wyczuwania, zależy on od wielkości kamienia, im dalej będziemy się oddalać tym energia będzie słabła. Mówiąc o energii należy jeszcze wspomnieć o występowaniu w przyrodzie kamieni, które nazywam pulsacyjnymi. Cechą kamieni pulsacyjnych jest zmiana energii w zależności od godzin badania, zmiany mają charakter cykliczny, raz występują wysokie odczyty w skali Bovisa a innym razem znaczne promieniowanie elektromagnetyczne stwierdzane na skali SRW. Kamienie pulsacyjne nie występują często, jednak należy brać je pod uwagę przy pracach radiestezyjnych.

 

Andrzej Pietrzak

 

 

Wszechświat i wszystko co nas otacza jest energią o różnym stopniu skupienia. Energię określamy różnymi jednostkami w zależności od występowania, radiestezja posługuje się skalą Bovisa lub jej wielokrotnością BSM do określenia natężenia, rodzaj energii nazywa kolorem radiestezyjnym.

Piramida oferowana w handlu jest formą bryły geometrycznej i tak jak każda bryła posiada energię, wyróżnia ją jednak kąt nachylenia ścian bocznych do podstawy wynoszący około 51* W radiestezji stwierdziłem występowanie trzech kątów 25*42’51”, 51*25’42”, 77*08’33”, przy których nachylenie ścian bocznych wskaże identyczne odczyty energii.

Drugim czynnikiem wpływającym na energię bryły (piramidy) są wymiary krawędzi, i tutaj jeśli będą miały dokładną wielokrotność 9mm to energia znacznie wzrośnie. Nie spotkałem piramidy mającą energię 200 000 jednostek BSM a taka powinna być, gdy wymiary krawędzi uwzględnią dokładnie wielokrotność „liczby stałej” 9mm.

Znamy zatem podstawowe czynniki wpływające na energię w piramidzie, podobne odczyty uzyskamy w innych formach geometrycznych takich jak stożek ścięty, walec, wielościan itd.

woda piramida

Nasuwa się pytanie, jakie właściwości ma energia bryły? Energie w bryłach (piramidzie) posiadających dokładnie określone parametry dochodzi do 200 000 jednostek BSM w kolorze białym, a przy zsynchronizowaniu z kierunkiem północ-południe do 600 000 jednostek w kolorze fiolet elektryczny. Energia bryły nie ma właściwości przenikania ciał stałych, pokrywa jedynie otoczenie tak jak kiepska farba, nie jest trwała, ulega neutralizacji dość szybko po ustaniu kontaktu ze źródłem promieniowania.

 

Jest błędem twierdzenie, że wodę (płyny) można energetyzować w piramidzie. W piramidzie następuje tylko pokrycie opakowania energią tam występującą, która w krótkim czasie ulega rozproszeniu. Osoby mające wątpliwości mogą to sprawdzić, przelej wodę z naczynia, które było w piramidzie do drugiego i porównaj energie z próbką kontrolną, nie będą się różniły.

W Gizie mamy konstrukcję zbudowaną z miliona elementów zsynchronizowanych polaryzacjami a nie jednolitą masę, a występujący specyficzny układ rodzajów skał decydował o rodzaju energii. Obecnie konstrukcja jest tylko pryzmą kamieni wskazując pierwotny jej kształt i nie ma żadnych nadzwyczajnych właściwości energetycznych, pozostałości sugerują jednak, że kiedyś była źródłem nieprzeciętnej energii, której zagospodarowanie obecnie jest niezrozumiałe.

Andrzej Pietrzak

Pewne osoby pragną podnieść energię swego otoczenia, kupują energetyzatory, stawiają po kątach piramidki, ustawiają kryształy minerałów, itd. Natura dostarcza wspaniałych owoców, które odpowiednio ułożone stwarzają miejsca do wypoczynku i nabrania sił.

ENERGETYZATORKasztany, szyszki, żołędzie są doskonałymi materiałami do tworzenia energetyzatorów.

Zdjęcie przedstawia konstrukcje posiadające energie 445000 i 570000 jednostek BSM w kolorze radiestezyjnym białym 100%.

 

 

 

Przykład. Pomieszczenie wykazało odczyty; 4000 jednostek Bovisa, kolor radiestezyjny niebieski, 13 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego. Stwierdziłem dwie żyły wodne (40 i 60cm. szerokości) na różnych poziomach.

Na górze regału z płyt wiórowych po ustawieniu konstrukcji,  energia pomieszczenia wyniosła 12000 jednostek Bovisa, kolor radiestezyjny fiolet, 3 jednostki SRW promieniowania elektromagnetycznego, nadal można zlokalizować występowanie żyły wodnej. Poziom energii pomieszczenia sugeruje jednak korzystne warunki do wypoczynku poza żyłą wodną, w lasach spotykamy najczęściej energię 10000-12000 jednostek w kolorze białym.

Przykład.  Pomieszczenie bez zadrażnień geopatycznych wskazywało 19000 jednostek Bovisa w kolorze dominującym białym. Po ustawieniu konstrukcji energia wynosiła 35000jednostek w kolorze białym 100%.

Przyjrzyjmy się elementom tworzących konstrukcję energetyczną.

Kasztan.

Energia 35000 jednostek BSM, kolor radiestezyjny fiolet, zasięg promieniowania 2,5cm (powyżej dwóch centymetrów energia bliska zeru), na powierzchni brązowej polaryzacja dodatnia (+), polaryzacja ujemna (-) na szarej łacie kasztana.

Szyszka

Energia 105000 jednostek BSM, kolor radiestezyjny fiolet elektryczny, zasięg promieniowania 3cm. Podstawa ma polaryzację ujemną (-), polaryzacja dodatnia (+)  na wierzchołku, brak polaryzacji bocznej.

Żołądź  

Energia 100000 jednostek BSM, kolor radiestezyjny biały, zasięg promieniowania 1,5cm, polaryzacja dodatnia (+) na bokach i wierzchołku, polaryzacja ujemna (-) przy podstawie.

Podstawa konstrukcji i klej. Warunek, nie powinny posiadać polaryzacji. Podstawa wykonana ze sklejki wielowarstwowej, może być dykta falista, lub niektóre rodzaje paneli podłogowych.

Warunki sprawnego działania.

- Odległości między elementami konstrukcji decydują o energii. Bliżej ustawione elementy dadzą energię większą, za duże odległości nie wskażą oczekiwanych odczytów.

- Jeden z kasztanów powinien być zwrócony polaryzacją ujemną (-) do góry, zapewnia promieniowanie boczne i pionowe. Wszystkie kasztany zwrócone polaryzacją dodatnią (+) do góry dadzą promieniowanie tylko pionowe.

- Konstrukcja ustawiona na podłożu z polaryzacją ujemną przestaje działać. Można ustawiać na powierzchni z polaryzacją dodatnią lub bez polaryzacji, nie w zasięgu promieniowania innych przedmiotów.

- Nie ustawiać bezpośrednio w miejscu spoczynku i pracy, może zakłócić układ energetyczny ciała.

Zdaję sobie sprawę, że tekst będzie zrozumiały dla osób zapoznanych z wiedzą radiestezyjną, dobrze było by aby konstrukcje wykonywali ludzie z odpowiednimi umiejętnościami.

 

Andrzej Pietrzak

 

Po pobycie w Bieszczadach temat kamieni pulsacyjnych (określenie własne) został ponownie wywołany przez górę, która zmieniała energie w zależności od pory dnia.
Posiadane kamienie pulsacyjne były znalezione na polach w różnych miejscach Polski i mają jedną wspólną cechę, emitują promieniowanie elektromagnetyczne oraz posiadają energię znacznie wyższą od innych kamieni a wszystko to ma zmienny charakter.
Energii nie jest jednakowe u wszystkich posiadanych kamieni pulsacyjnych, różnią się dominującym kolorem radiestezyjnym oraz natężeniem promieniowania elektromagnetycznego. Cechą wspólną jest cykliczność zmian promieniowania, dokładnie o godzinie 12 i 24 posiadają maksymalne odczyty energii w skali Bovisa (BSM) a brak promieniowania elektromagnetycznego. Dokładnie o godzinie 6 i 18 mamy maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne i brak odczytów w skali Bovisa oraz koloru radiestezyjnego.

komórka 002Na zdjęciu są kamienie pulsacyjne, które posiadają różne maksymalne odczyty;
O godź.12 wyniosły; 110000, 140000, 180000, 220000, jednostek BSM.

O godź18 wyniosły; 90, 130, 160, 210 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Różnica 5 minut w pomiarach powoduje zmianę odczytów.

Gdy energia określana w skali BSM rośnie to maleje promieniowanie elektromagnetyczne, dzieje się to również na odwrót. Przeciętny kamień polny posiada energię 2500 jednostek Bovisa i ma odczyty niezmienne w ciągu doby.
Czy to jest ważne?
- Obecność radiestety w zasięgu promieniowania kamieni pulsacyjnych będzie miała wpływ na uzyskane odczyty.
- Kamień pulsacyjny użyty do odpromieniowania domu nie da oczekiwanych wyników.
- Kamień znajdujący się w kręgu kamiennym wskaże różna odczyty energii kręgu w zależności od pory dnia.
- Kamień pulsacyjny ze względu na znaczną energię będzie wpływał na energetykę ciała ludzkiego.