Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

Wpisy z tagiem: wahadło

kryształ 3Określenie energia występuje bardzo często, można spotkać w fizyce, filozofii i życiu codziennym; to dziecko ma niespotykaną energię, inkasent z elektrowni mówi o zużytej energii, energia wody i wiatru napędza turbiny mechaniczne, itd. Radiestezja używa pojęcia energia z przymiotnikiem subtelna, ze względu na fakt iż nie są one określane przez urządzenia techniczne a jedynie organizm człowieka, nie zmienia to faktu obserwacji skutków jej działania.

Za pojęciem energetyzator kryje się źródło energii znacznie odbiegające od powszechnie występujących i są najczęściej tworem człowieka z wykorzystaniem praw natury. Handel oferuje piramidki, płytki z symbolami, różne konstrukcje często oznaczone numerem patatu. Nie kwestionuję ich wartości energetycznych, jednak mam zastrzeżenia do informacji związanych z właściwościami sugerowanymi przez twórców i sprzedawców. Energetyzator sam nie przekaże energii wodzie ani innym produktom, nie zmieni energii pomieszczenia, jeśli nie są spełnione określone warunki, o których nie pisze się w informatorach. Brak wiedzy o właściwościach energii emitowanej przez materię nieożywioną upatruję w wygodnictwie i sugestii różnych publikatorów. Energia tego typu nie ma właściwości przenikania przez materię gęstą, ona powleka przedmiot posiada charakter nietrwały, po ustaniu kontaktu ze źródłem emitującym szybko ulega rozproszeniu. Przystąpmy do faktów.

1)         Energetyzacja pomieszczenia Energetzatory zazwyczaj mają nieduże rozmiary a jest to powiązane z zasięgiem promieniowania. Ustawiony na podłodze następnie na regale z płyt wiórowych, nie wpłynął na zmianę energii pokoju. Zamocowany na drzwiach pokrytych blachą zwiększył energię pomieszczenia o 4 000 jednostek Bovisa. Podłoga oraz regał nie posiadały polaryzacji, drzwi miały polaryzację dodatnią, kontakt z energetyzatorem spowodował zmianę energii całej powierzchni drzwi, podniosło to zasięg promieniowania energetyzatora. Energezytar ustawiony na podłożu o polaryzacji ujemnej zostaje zneutralizowany, nie wykazuje energii, co można potwierdzić ustawiając na gazecie raz po jednej stronie a potem po przeciwnej arkusza.

2)         Energetyzacja pomieszczenia. Osoba po kilkustopniowym kursie radiestezji zainstalowała cztery kryształy górskie w różnych miejscach dużego domu celem podniesienia energii i likwidacji promieniowania cieku. Będąc w dużym pokoju odczułem promieniowanie elektromagnetyczne, co nie pasowało do bardzo dobrych odczytów w skali Bovisa. Wskazałem przebieg żyły wodnej jednak gospodarz nie chciał przyjąć tego do wiadomości nafaszerowany wiedzą, za którą sporo zapłacił. Dłuższy czas nie mogłem zrozumieć jak cztery nieduże kryształy górskie rozstawione w całym dużym domu mogły podnieść energię pomieszczenia, w którym powinna występować dużo niższa przy cieku przecinającym cały pokój.

Wykorzystałem do analizy biały kryształ górski i dymny kryształ górski, mają różne kolory radiestezyjne, ale taką samą energię 2 500 jednostek Bovisa. Dwa kryształy ustawione w odległości 5m. i potem 0,5m. nie zmieniły swoich odczytów ani pomieszczenia gdyż ich zasięg promieniowania to tylko kilka centymetrów. Po połączeniu mentalnym kryształów ustawionych po przekątnej pokoju energia każdego wyniosła 6 500 jednostek a pomieszczenie wykazało nieduży wzrost (1000 jednostek) w stosunku do stanu pierwotnego. Osoba na kursach radiestezyjnych została zaprogramowana, iż rozmieszczając w domu kryształy górskie tworzy się między nimi powiązanie zwielokrotniające ich energię. Mamy w tym przypadku powiązanie energii kryształów i ludzkiej.

Wykorzystując powyższe doświadczenie umieściłem dwa małe kamienie polne o kolorze radiestezyjnym czerwonym w miejscach gdzie poprzednio leżały kryształy i stworzyłem połączenie mentalne. Natężenie energii pomieszczenia uległa niedużemu wzrostowi jednak kolor radiestezyjny zmienił się diametralnie z białego na niebieski.

3)         Energetyzacja wody. Butelki z wodom ustawiłem w piramidzie prawidłowo zorientowanej i na energetyzatorze. Po upływie pewnego czasu wodę z butelek przelałem do innych naczyń celem określenia energii, nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu pierwotnego. Drzewa również zaliczamy do energetyzatorów, butelka z wodą oparta o pień nie zmieni odczytów energii wody.

Jak to się dzieje, że człowiek w kontakcie z drzewem bądź trzymający energetyzator  zmienia swoją energię? Człowiek posiada aurę, jest ona ściśle powiązana z ciałem fizycznym a energia nieożywiona może wnikać w materię rzadką zmieniając jej charakter. Aura naenergetyzowana zewnętrznie wnika w ciało fizyczne i łączy się z jago energią gdyż jest w stałym ruchu. Kontakt energetyczny z otoczeniem ciało fizyczne uzyskuje poprzez aurę.

 

 

radość 3Pojęcie energii jest bardzo obszerne, mówimy energia elektryczna, mechaniczna, dźwięku, światła a ja będę pisał o energii człowieka. Radiestezja zajmuje się energiami, wskazuje ich występowanie, określa natężenie i rodzaj przy pomocy wahadła bądź różdżki a wielkości liczbowe przedstawia w oparciu o skale biometryczne. Skala biometryczna pokazuje umowne wielkości liczbowe tak samo jak kątomierze, przymiary liniowe, mierniki elektryczne itd. Ciało człowieka ma charakter energetyczny, to stwierdzenie nie koliduje z wiedzą akademicką, jednak energię określa się innymi jednostkami. Do analizy stanu energetycznego organizmu używam skali Bovisa bądź jej wielokrotności BSM, skalę SRW, skalę wrażliwości radiestezyjnej, skalę kolorów radiestezyjnych, to wystarczy. Analiza wszystkich odczytów razem wziętych doje obraz aktualnego stanu energetycznego organizmu.

Skala Bovisa bądź jej wielokrotność BSM wskazuje energię korzystną dla organizmu. Sugerowane wielkości energii człowieka 6 500 – 10 000 jednostek przez publikatory nie pokrywają się z obserwacją. Badane osoby w dobrej kondycji miały energię określoną tą skalą 9 000-500 000 jednostek. Wysokość odczytu jest cechą charakterystyczna dla organizmu danej osoby a jej stabilna wielkość decyduje o poprawnym funkcjonowaniu ciała. Odczyty Bovisa i BSM nie są miarodajne dla określenia kondycji fizycznej bez uwzględnienia odczytów skali SRW.

Skala SRW wskazuje na negatywne energie ciała fizycznego i aury, będzie to promieniowanie chemiczne, elektromagnetyczne, magnetyczne lub mentalne. W ciele fizycznym możemy spotkać powyższe rodzaje energii, natomiast w aurze może występować tylko promieniowanie mentalne wywoływane stresem, nerwami. Powyższe energie zawsze obniżają odczyt energii korzystnej określonej w Bovisie.

Wrażliwość radiestezyjna jest cechą indywidualną dla każdego człowieka a jaj wielkość zawsze sugeruje poziom odczytów energii korzystnych. Osoby o wysokim odczycie mają wyższą energię określaną w Bovisie. Wrażliwość radiestezyjna nie ulega zmianom w przypadku choroby, stresu i nawet przy dużym osłabieniu.

Kolor radiestezyjny jest określany jako dominujący w ciele człowieka jednak równolegle występuje ich kilka rodzajów. Najczęściej spotykamy dominujący kolor niebieski przy prawidłowo funkcjonującym układzie energetycznym, określa on rodzaj energii. Osoby posiadające kolory fioletowy, biały mają zawsze wyższy poziom odczytów w skali Bovisa. Kolor zielony, żółty bądź pomarańczowy sugerują problemy energetyczne, zdrowotne. Kolor, rodzaj energii zmienia się w zależności od zanieczyszczenia organizmu promieniowaniem chemicznym, elektromagnetycznym, mentalnym i dłuższe trwanie takiego stanu może wpływać niekorzystnie na ciało.

 

Układ energetyczny prawidłowo funkcjonujący nie posiadający odczytów w skali SRW na poziomie ciała i aury, posiada identyczne odczyty energii ciała fizycznego i aury, stwarza to dobrą komunikację między organami co decyduje o samopoczucie fizycznym i psychicznym. Bioenergoterapeuta zawsze oczyszcza ciało i aurę z niewłaściwych energii, często przekazuje brakujący rodzaj (kolor radiestezyjny) o odpowiednim natężeniu (skala Bovisa).

 

Kąt stały uważam za jeden z decydujących czynników wpływających na energię otoczenia, bryły i symbole. Wpływ kąta najprościej można przeanalizować na prostokącie wyciętym z brystolu o dowolnych wymiarach, który zawsze ma energie 2500 jednostek Bovisa w kolorze radiestezyjnym pomarańczowym bez względu na położenie w poziomie lub pionie pod dowolnym kontem do poziomu. Pojedynczy prostokąt ustawiony pod kontem stałym do poziomu na różne kierunki stron świata zmienia swą energię tak jak przysłowiowy kameleon zmieniający kolory. Prostokąt raz posiada odczyt 10 000 jednostek w kolorze białym, inny razem występuje tylko promieniowanie elektromagnetyczne maksymalnie 60 jednostek SRW, w innym położeniu brak wszelkich odczytów.

liczba S

Rysunek przedstawia zmiany energii pojedynczej figury o dowolnych wymiarach w zależności od kierunków stron świata. Powyżej osi wschód-zachód kąt stały skierowany jest na południe, od zachodu energia szybko rośnie żeby po przekroczeniu wschodu gwałtownie zmaleć, odczyty tylko w skali Bovisa.

Poniżej osi wschód-zachód kont skierowany jest na północ i występują odczyty tylko w skali SRW, 60 jednostek promieniowania elektromagnetycznego. Figura dokładnie ustawiona w kierunku wschodnim pod kątem stałym nie daje żadnych odczytów.

Trzy kąty stałe 25*42’51”,  51*25’42”,  77*08’33” są powiązane z kierunkami stron świata, powodują zmianę energii otoczenia po przez  bryły, symbole ustawionych pod tym kontem.

Celem określenia zmian energii zastosowałem pochylnie z płyty bez polaryzacji (energii), wymiary zostały ustalone z wykorzystaniem funkcji sinusa kąta stałego.

Niesamowite zmiany zachodzą w przypadku ustawienia figur pod kontem stałym na czterech pochylniach w zasięgu wzajemnego oddziaływania. Cztery prostokąty o dowolnych wymiarach ustawione w poziomie i pod dowolnym kontem do poziomu w odległości około 2cm. wykazywały odczyt 8500 jednostek Bovisa. Cztery takie same prostokąty w podobnej odległości ustawione na pochylniach dawały odczyt 60 000 jednostek, nie występowało promieniowanie elektromagnetyczne.

Na czterech pochylniach ustawionych na kierunki stron świata zostały ułożone prostopadłościany o wymiarach uwzględniających wielokrotność liczby stałej, każdy z nich miał energię 190 000 lub 200 000 jednostek. Prostopadłościany na pochylniach ustawione w odległości około 2cm. posiadały jednakową energię 3 470 000 jednostek BSM. Takie same prostopadłościany pod dowolnym kontem do poziomu i w poziomie zachowując podobne odległości między sobą wskazywały 780 000 jednostek. Odczyty wzrosną gdy odległości między bryłami zmaleją.

Andrzej Pietrzak

rediestezjaRuchy wahadła można porównać do języka migowego niemowy, w którym określone drgania dają informację. Niemową w tym przypadku jest podświadomość, reaguje na energie otoczenia i na prośbę świadomości przekazuje informacje wcześniej uzgodnionym kodem, jest następnym zmysłem człowieka wyczulonym na energie. Wchodząc na jakiś teren bądź badając temat wyjmujemy wahadło (różdżkę), w tym momencie określamy mentalnie cel działania, zależnie od precyzji sformułowania otrzymamy określone ruchy wahadła. Wahadło jest bezwolnym narzędziem i tylko w wyniku drgań mięśni zmienia swoje położenie a za tym stoi podświadomość. Zawsze występuje nastawienie mentalne i jest ono świadome bądź automatyczne, nie istnieją samoistne fizyczne ruchy wahadła (różdżki).Automatyczne reakcje podświadomości występują wtedy, gdy nieprecyzyjnie określimy cel badania a wcześniej mieliśmy doczynienia ze spotkaną energią.

Kolega widząc jak wahadło wykonuje ruchy obrotowe nad kamieniem, postanowił sprawdzić czy też potrafi tak kręcić. Wziął wahadło i ustawił  się nad kamieniem. Wahadło wykonało kilka obrotów w jedną stronę, potem w drugą stronę, były ruchy poprzeczne, cykl określonych drgań powtarzał się.

- Tobie cały czas kręciło się tylko w jednym kierunku, dlaczego?

- Chciałeś aby wahadło się kręciło, więc podświadomość zrealizowało twoje życzenie, tymi ruchami opisało obraz kamienia, gdybyś wziął inny kamień to cykl drgań byłby inny. Ja określałem polaryzację, taką prośbę mentalnie skierowałem do podświadomości. Wyjaśniłem koledze co to jest podświadomość i polaryzacja.  

  Kolega ponownie wziął wahadło i wyraził życzenie „proszę pokazać polaryzację kamienia nad którym trzymam  wahadło”.                                                                                                                                          Wahadło po kilku drganiach ustabilizowało się i były tylko obroty w jednym  kierunku, gdy kamień odwrócił na drugą stronę to obroty zmieniły kierunek na przeciwny. Stwierdził,  teraz jestem  radiestetą.

Przykład. Wchodząc na działkę celem określenia struktury energetycznej terenu a wcześniej poznałeś siatkę szwajcarską to różdżka będzie często zmieniała położenie. Wchodząc na działkę celem tylko określania cieku wodnego, zareaguje tylko nad nim, przechodząc ponownie po tym samym terenie celem określenia siatki szwajcarskiej nie wystąpi żadna reakcja różdżki gdy znajdziemy się nad ciekiem. Sposób zachowań różdżki jest podobny do reakcji wahadła, to tylko narzędzia komunikacji realizujące nastawienie mentalne skierowane do podświadomości.

Błędy popełniane przy pracach radiestezyjnych są wynikiem źle sprecyzowanego celu badań i chaosem myśli. Oczyszczanie umysłu z wszelkich sugestii otoczenia i własnych oczekiwań jest podstawą prawidłowych odczytów. Wahadło w ręce człowieka będzie dziecięcą zabawką, jeżeli nie uzgodnimy kodu porozumienia i nie określimy precyzyjnie celu działania.

Moim zdaniem pojęcie radiestezji fizycznej wprowadza bałagan, stwierdzając występowanie jakiejś energii i tak mentalnie musimy ją określić.

Andrzej Pietrzak

 

W radiestezji pojęcie polaryzacji jest powiązane z biegunowością, używamy określeń polaryzacja dodatnia, ujemna oraz brak polaryzacji. Tam gdzie stwierdzamy polaryzację zawsze mamy do czynienia z energii w skali Bovisa a czasem powiązaną równolegle ze skalą SRW (promieniowanie niekorzystne dla człowieka). W przypadku braku polaryzacji mogą występować tylko odczyty w skali SRW, nie stwierdzałem odczytów w Bovisie.

polaryzacja zuemiZiemia po której stąpamy nie posiada polaryzacji, wniosek opieram na podstawie przeprowadzonych doświadczeń.

Doświadczenia

1)          Na podłodze rozłożyłem gazetę i na niej ustawiłem kilka kamieni w zasięgu wzajemnego promieniowania. Każdy kamień posiadał energię 2 500 jednostek Bovisa, był zwrócony polaryzacją dodatnią do góry.

-Gazeta zwrócona polaryzacją dodatnią do góry z kamieniami. Energia pomieszczenia nie uległa zmianie a każdy kamień wskazywał 2500 jednostek.

- Gazeta zwrócona polaryzacją ujemną do góry z kamieniami w podobnym układzie. Energia pomieszczenia nie uległa zmianie a kamienie nie wskazywały żadnych odczytów.

2)      Podłoga pracowni pokryta jest gumolitem leżącym na betonie, nie posiada polaryzacji. Na podłodze ułożyłem kamienie w sposób zbliżony do poprzedniego doświadczenia. Energia pomieszczenia wzrosła o 18000 jednostek Bovisa a energia każdego kamienia zwiększyła się wielokrotnie do 35000 jednostek.

3)      Te same kamienie w podobnej konfiguracji ułożyłem na trawniku. Energia każdego kamienia wynosiła 30000 jednostek (różnica odczytów spowodowana zmianą odległości między nimi).

Wniosek nasuwa się oczywisty. Gdyby ziemia miała polaryzację dodatnią to każdy z kamieni posiadałby energię 2500 jednostek, gdyby ziemia miała polaryzację ujemną to nie byłoby odczytów energii. Brak polaryzacji ziemi w tym układzie kamieni spowodował wzrost energii w każdym z nich.

Czy występuje podobieństwo polaryzacji ziemi do wahadła Izis, tego nie mogę stwierdzić. W pracy najczęściej używam wahadła Izis firmy „Ciszak”, nie posiada ono polaryzacji i energii w całej części środkowej, występuje polaryzacja dodatnia na zamocowaniu, ujemna na samym czubku  i tam stwierdzam odczyty energii.

Temat pozornie daleki od radiestezji, jednak jest z nią połączony za sprawą stosowania wahadła i skali. Popularyzatorem i twórca analizy psychometrycznej uważam M. F. Longa, dokładnie opisał tę metodę w książce „Magia kahunów 4 analiza psychometryczna”. Z różnych publikacji można wywnioskować, iż jest ona stosowana przez wywiady oraz przy doborze kadry kierowniczej w biznesie.

ANALIZAProfesjonalnie zrobiona analiza psychometryczna pozwala przewidzieć reakcje osoby w określonych sytuacjach, pokierowanie jej zachowaniem poprzez użycie odpowiednich argumentów z wykorzystaniem cech psychicznych danego człowieka. Do analizy potrzebny jest „świadek” w postaci podpisu, tekstu napisanego odręcznie bądź zdjęcie osoby. Technika działania jest identyczna jak przy pracach opierających się na teleradiestezji..

Jak to działa?

Człowiek posiada energię tak jak wszystko wokoło z tą różnicą, iż zarządza nią świadomość, podświadomość, nadświadomość. Podświadomość będąc pod silnym wpływem świadomości potrafi penetrować każdy zakątek nie tylko ziemi, ale wchodzi w kontakt z innymi ludźmi przenosząc sugestie nadawcy bądź pobiera informacje od adresata.

Powyższą umiejętność podświadomość musi doskonalić poprzez trening, u jednych osób następuje to względnie łatwo tak jak nauka śpiewu ludzi uzdolnionych, inni nigdy nie osiągną takich umiejętności na poziomie poprawnym.

Andrzej Pietrzak

komórka 1006

 

Andrej Gorgots 
http://www.gorgots-art.lv/gallery.htm
twierdzi, iż każdy wszystko może namalować, wzbudziło to moje wątpliwości. Czy można namalować swoje życie i w dodatku przy braku pojęcia o malarstwie?

Następnego dnia Andrej przyniósł zagruntowaną płytę, farby rozłożył na stole, dał pędzle i zaproponował mi malowanie własnego życia. Maluj, zostaw tylko wolne miejsce po środku. Byłem zaskoczony sytuacją, podjąłem jednak wezwanie. Życie obfitowało w radości, ręka bezwiednie kierowała się do słoika z farbą a pędzel mazał płytę, gdy myślałem o upadkach i sukcesach nieświadomie brałem inne kolory. Płyta pokrywała się mozaiką kolorów, nakładały się jeden na drugi, na czerwonej  plamie powstawały czarne bohomazy a zachwalę pokrywała je zieleń. Po niecałej godzinie Andrej przerwał moje wyczyny i zabrał planszę, w ciągu kilkunastu minut wypełnił białą plamę pozostałą w środku płyty, byłem kompletnie zaskoczony.

To jest twoje życie, tak je widzisz i czujesz.

Chaos barw i kształtów pasował do mojego życiorysu, były sukcesy i klęski, radość i rozpacz. Z racji zainteresowań energiami postanowiłem sprawdzić obraz, robiłem to już wiele razy przy innych obrazach. Energia obrazu jest niesamowita, natężenie 680 000 jednostek BSM, rodzaj fiolet elektryczny (kosmiczny, boski), tej energii nie można zdjąć.

 

Po pobycie w Bieszczadach temat kamieni pulsacyjnych (określenie własne) został ponownie wywołany przez górę, która zmieniała energie w zależności od pory dnia.
Posiadane kamienie pulsacyjne były znalezione na polach w różnych miejscach Polski i mają jedną wspólną cechę, emitują promieniowanie elektromagnetyczne oraz posiadają energię znacznie wyższą od innych kamieni a wszystko to ma zmienny charakter.
Energii nie jest jednakowe u wszystkich posiadanych kamieni pulsacyjnych, różnią się dominującym kolorem radiestezyjnym oraz natężeniem promieniowania elektromagnetycznego. Cechą wspólną jest cykliczność zmian promieniowania, dokładnie o godzinie 12 i 24 posiadają maksymalne odczyty energii w skali Bovisa (BSM) a brak promieniowania elektromagnetycznego. Dokładnie o godzinie 6 i 18 mamy maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne i brak odczytów w skali Bovisa oraz koloru radiestezyjnego.

komórka 002Na zdjęciu są kamienie pulsacyjne, które posiadają różne maksymalne odczyty;
O godź.12 wyniosły; 110000, 140000, 180000, 220000, jednostek BSM.

O godź18 wyniosły; 90, 130, 160, 210 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Różnica 5 minut w pomiarach powoduje zmianę odczytów.

Gdy energia określana w skali BSM rośnie to maleje promieniowanie elektromagnetyczne, dzieje się to również na odwrót. Przeciętny kamień polny posiada energię 2500 jednostek Bovisa i ma odczyty niezmienne w ciągu doby.
Czy to jest ważne?
- Obecność radiestety w zasięgu promieniowania kamieni pulsacyjnych będzie miała wpływ na uzyskane odczyty.
- Kamień pulsacyjny użyty do odpromieniowania domu nie da oczekiwanych wyników.
- Kamień znajdujący się w kręgu kamiennym wskaże różna odczyty energii kręgu w zależności od pory dnia.
- Kamień pulsacyjny ze względu na znaczną energię będzie wpływał na energetykę ciała ludzkiego.

 

       Wahadło, różdżka w naturoterapii

IX Międzynarodowy Zjazd Naturoterapeutów Księże Młyny

                                  23 – 25 maj 2014r

 

Księży Młyny Temat wahadła jest szeroko potraktowany przez różne publikacje książkowe, czy można cos więcej powiedzieć niż napisano? Wahadła używają naturoterapeuci, wróżki, zielarze

       Czym jest wahadło różdżka?

Wahadło, różdżka jest narzędziem takim samym jak młotek, nóż czy szpadel do wykonania określonych prac. Wahadło, różdżka jako narzędzie nie jest wstanie niczego wykonać, działa zawsze w kontakcie z człowiekiem.

          Jaki jest sugerowany przez handlowców podział wahadeł?

1)      Wahadła do celów leczniczych z minerałami, ziołami.

2)      Wahadła do prac nad ciekami wodnymi.

3)      Wahadła do teleradiestezji, badania i przesyłania energii na odległość.

Żeby mówić o wahadłach i różdżkach należy przyjrzeć się ich budowie.

           Czy wahadła posiadają energię i jaką?

Tak jak każdy kształt (bryła) będzie posiadać energię, która zależy od wymiarów, rodzaju materiału, kształtu.

Przykład. Dwa klocki wykonane z tego samego drzewa mają energię różną pod względem natężenia i rodzaju, pierwszy posiada 2 500 jednostek w kolorze „P”, drugi 10 000 jednostek w kolorze „B”.

Przykład, wahadło stożek; posiada polaryzację boczną „+” i „-”, energię na czubku 4000 jednostek w kolorze „N”

Przykład, wahadło Izys;  brak polaryzacji bocznej natomiast góra posiada „-” a dół „+”, energia na czubku 25 000 jednostek w kolorze „B”.

          Co wywołuje zmiany ruchów wahadła i różdżki?

Już w XIX wieku chemik Chevreul stwierdził, że żadne siły zewnętrzne nie powodują ruchów wahadła i różdżki.

Przykład,  Na działce szukam cieku wodnego, wchodząc na niego różdżka wykonuje zdecydowane ruchy. Na tym samym terenie określam przebieg siatki szwajcarskiej, znajdując się nad ciekiem wodnym różdżka nie wykazuje zmiany położenia, identycznie zachowuje się wahadło.

Zmiany położenia wahadła i różdżki powodują drgania mięśni wywołane przez podświadomość. Podświadomość posiada między innymi zmysł rozróżniający rodzaj promieniowania, nastawienie mentalne precyzuje charakter poszukiwań. Ruch wahadła bądź różdżki porównałbym do języka migowego głuchoniemych. Należy brać pod uwagę, że podświadomość wyraża wole człowieka bądź jego nieświadome myśli.

            Czy wahadło przekazuje energię?

Odpowiedź brzmi nie. W sprzedaży oferowane wahadła z minerałami, ziołami mają służyć do przekazywania ich energii, są to jednak tylko wzorniki rodzajów energii.

Przykład;  Kryształ górski dymny ma energie 2500 jednostek, kolor F-75%, uF-5%, Cz-5%, N-15%. Woda ma energię 7 000 jednostek, kolor N-60%, F-15%, Z-10%, Ż-5%, P-5%, 5% promieniowanie chemiczne.

Do ręki wziąłem kryształ  z nastawieniem mentalnym „proszę przekazać energię kryształu do wody”.  Woda nie zmieniła natężenia energii, natomiast kolory radiestezyjne powstały takie same jak w krysztale.

Do reki wziąłem kryształ z nastawieniem mentalnym „proszę przekazać energie kryształu o natężeniu 15 000jednostek do wody”. Woda wykazała energię 15 000 jednostek o kolorach radiestezyjnych kryształu.

Przykład;  Nad pojemnikiem z wodą uruchomiłem wahadło „ Karnak biała energia” z intencją naładowania kolorem czerwonym o natężeniu 50 000 jednostek. Wahadło wykonało kilka obrotów w prawo i zatrzymało się, pomiary wody wykazały pożądane wielkości.

Wniosek nasuwa się sam, to nie wahadło przekazało energię, lecz człowiek, który je trzymał, zadecydował o rodzaju i natężeniu.

        Czy energia wahadła może być niebezpieczna?

Uważam, że w pytaniu jest sporo przesady. Wahadła przy swych małych wymiarach i  niedużej masie mają minimalny zasięg promieniowania, co stwierdziłem na posiadanych egzemplarzach.

„Karnak biała energia”- przy 105mm. energia czubka wahadła zanika, spada do zera.

„Stożek” – przy 55mm energie czubka wahadła zanika.

„Izys” – przy 180mm energia czubka wahadła zanika.

           Czym powinno charakteryzować się wahadło?

1)      Zamocowanie powinno znajdować się na osi symetrii kształtu.

2)      Ostre zakończenie pozwala dokładniej określić odczyty przy korzystaniu ze skal biometrycznych.

3)      Waga powinna uwzględniać wrażliwość osoby.

4)      Korzystnie działa gdy nie występuje polaryzacja boczna, nie przyjmuje wtedy energii bocznych.

5)      Cena zakupionego wahadła nie gwarantuje poprawnych wskazań, to człowiek decyduje a nie narzędzie.

          Czy każdy może posługiwać się wahadłem i różdżką?

Odpowiedź brzmi tak, jednak powinien spełniać pewne warunki.

1)      Uzgodnić z podświadomością znaczenie poszczególnych ruchów.

2)      Precyzyjnie formułować pytania (cele), gwarantuje to poprawne odpowiedzi.

3)      Przed badaniem należy wyczyścić umysł ze wszelkich sugestii, wyeliminować oczekiwania.

4)      Polubić pracę ze swym wahadłem, różdżką i nie zmieniać jch.

5)      Trening, trening, trening daje trafne odpowiedzi a nie przypadkowe korzystanie z tych narzędzi.

6)      Praca z wahadłem, różdżką nie jest formą sceniczną, pokazową. Wymaga dużo skupienia, może być zakłócana przez osoby towarzyszące świadomie lub nieświadomie.

 

 

 

Różnorodność akcesorii w radiestezji zaczyna mnie przerażać, a co ciekawe ilość ich cały czas rośnie. Czy te wszystkie „wynalazki” ułatwią mi poznać i zrozumieć energie otoczenia? Odnieść można wrażenie, że właśnie wahadło, różdżka decyduje o tym co robimy. Obserwując pracę radiestetów widzę, że używają najczęściej jednego wahadła lub jednego rodzaju różdżki.

We wszelkich działaniach radiestezyjnych najważniejszy jest organizm człowieka a reszta to akcesoria do komunikacji z podświadomością. Wahadło czy różdżkę porównać można do wskazówki zegara, w którym mechanizmem jest człowiek.

Co jest ważne w wahadle? Uważam, że waga wahadła powinna być dopasowana do możliwości skurczów mięśni w kontakcie z energiami, mięśnia bowiem wywołują różne ruchy wahadła. Kształt jest istotny, praca ze skalami biometrycznymi wymaga ostrego zakończenia wahadła, co warunkuje dokładniejszy odczyt, w innych działaniach jest to obojętne. Na polaryzację i rodzaj energii w każdej bryle wpływają wymiary i kształt, a taką bryłą jest przecież wahadło. W wahadłach mamy do czynienia z niedużymi wymiarami a zatem nie są one tak bardzo ważne. Przedstawię właściwości energetyczne trzech popularnych wahadeł.

„Karnak białych energii” -Długość całkowita 83mm, maksymalna średnica18mm.

Polaryzacja czubka „+”, polaryzacja uchwytu „_” nie występuje polaryzacja boczna.

Zasięg promieniowania czubka 105mm, brak promieniowania bocznego.

Rodzaj energii, 35 000 jednostek BSM, kolor radiestezyjny biały prawie 100% .

Izys”  –Długość całkowita 49,5mm, maksymalna średnica 15mm.

Polaryzacja czubka „+”, polaryzacja uchwytu „_”, nie występuje polaryzacja boczna.

Zasięg promieniowania czubka 180mm, brak promieniowania bocznego.

Rodzaj energii, 23 000 jednostki BSM, dominujący kolor radiestezyjny biały 86%.

„Stożek” – Długość całkowita 26mm, średnica maksymalna 20mm.

Polaryzacja czubka „+”, polaryzacja uchwytu „_”, polaryzacja boczna „+” i „_”

Zasięg promieniowania czubka 55mm, promieniowanie boczne 60mm.

Rodzaj energii, 4 000 jednostek Bovisa, dominujący kolor radiestezyjny niebieski 65%.

Zastanawiające jest, że wszyscy spotkani radiesteci mówią o nastawieniu mentalnym przy pracach radiestezyjnych, koncentracji nad tematem i eliminacji wszelkich sugestii.

 

Badając teren mam określić zadrażnienia energetyczne. Nastawiam się mentalne na poszukanie cieku wodnego, gdy znajdę się nad nim, różdżka zmienia położenie. Następnym przejściem nastawiam się mentalnie na określenie układu siatki szwajcarskiej, wchodząc na pas siatki różdżka zmienia położenie. Lokalizując siatkę przechodziłem przez ciek wodny, różdżka nawet nie drgnęła, mimo że wcześniej zachowywała się bardzo dynamicznie. Przykład jednoznacznie pokazuje, że czynnikiem decydującym o odczycie jest mentalnie nastawiony człowiek a nie różdżka.

Wahadło Izys ma energię białą, to nie znaczy, że tym wahadłem można przekazać tylko taką energię. Zasięg promieniowania wynosi 18cm i przy tej odległości natężenie energii w skali Bovisa jest bliskie zeru. Wahadło umieszczone nad szklanką wody przy nastawieniu mentalnym przekazania energii koloru czerwonego o natężeniu 50 000 jednostek BSM wykona kilka obrotów w prawo i zatrzyma się. Zatrzymanie ruchów wahadło sygnalizuje wykonanie polecenia, pomiary wody potwierdzają porządny rodzaj energii. Wniosek jest bezsporny, to nie wahadło naenergetyzowało wodę, lecz intencja osoby trzymającej wahadło.

Są oferowane wahadła z minerałami w środku. Do lewej ręki wziąłem nieoszlifowany dymny kryształ górski, którego energia wynosiła 2500 jednostek Bovisa w kolorze fioletowym, w prawej ręce uruchomiłem wahadło nad szklanką z wodą przy nastawieniu mentalnym „proszę przekazać energię dymnego kryształu górskiego do wody w szklance”. Wahadło wykonało kilka obrotów w prawo i zatrzymało się, woda w naczyniu zmieniła kolor radiestezyjny na fiolet, lecz natężenie energii nie uległo zmianie, nadal wynosiło 7200 Bovisa. Wahadło emituje energie koloru białego, woda miała kolor niebieski, kryształ kolor fioletowy, intencją radiestety było przekazanie energii kryształu do wody, której energia określana w skali Bovisa była większa od energii kryształu natomiast kolor niebieski wody stoi niżej od koloru fioletowego kryształu.

Te kilka przykładów świadczy jednoznacznie, że różdżka, wahadło są tylko narzędziami, one nie energetyzują, one nie wykrywają promieniowania, robi to człowiek a konkretnie jego podświadomość.

Andrzej Pietrzak